Algemene leveringsvoorwaarden

Kenniscentrum Gezondheidszorg

Schoutstraat 67

6463 EE KERKRADE

BTW nr.: NL157090280B01

 

Voor dienstverlening en ondersteuning door Kenniscentrum Gezondheidszorg aan opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn aanvullend aan de voorwaarden, welke in een overeenkomst tussen Kenniscentrum Gezondheidszorg en haar opdrachtgever eventueel reeds zijn aangehaald.

 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, welke Kenniscentrum Gezondheidszorg in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever zal verrichten.

b. Deze voorwaarden zijn bindend, voor zover deze afwijkend en/of aanvullend zijn ten opzichte van door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden.

c. Behoudens opzet en grove schuld is Kenniscentrum Gezondheidszorg niet aansprakelijk voor enige geleden en nog te lijden schade, veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit door haar in opdracht en voor rekening van opdrachtgever geleverde diensten. Aansprakelijkheid is, indien van toepassing, beperkt tot twee maal het bedrag van de laatste factuur welke door Kenniscentrum Gezondheidszorg aan opdrachtgever is verzonden.

Voor schade aan derden waarmee opdrachtgever een contractuele relatie heeft is Kenniscentrum Gezondheidszorg niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Kenniscentrum Gezondheidszorg voor eventuele vorderingen van derden uit welke hoofde dan ook.

d. Kenniscentrum Gezondheidszorg is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan Kenniscentrum Gezondheidszorg onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

Kenniscentrum Gezondheidszorg is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtgever.

e. De overeengekomen prijs is exclusief eventueel onder regie te verrichten meerwerk. Meerwerk zal alleen na overleg worden uitgevoerd en afzonderlijk in rekening worden gebracht.

f. Er is sprake van een inspanningsovereenkomst.

g. Facturatie van geleverde diensten en producten vindt aan het einde van een kalendermaand plaats. Betaling door de opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Kenniscentrum Gezondheidszorg rente in rekening brengen vanaf de datum dat de factuur betaald had moeten zijn. De rente bedraagt dan 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

h. Ieder geschil, dat kan ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met Kenniscentrum Gezondheidszorg of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zal, met uitsluiting van arbitrage worden onderworpen aan de Nederlandse rechter. Uitdrukkelijk zij vermeldt dat bevoegd is de Arrondissementsrechtbank te Maastricht voor zover de dwingende rechterlijke bepalingen van het wetboek van Burgerlijke rechtsvorderingen dit toelaten. In geval de Kantonrechter bij uitsluiting bevoegd zou zijn, geldt dat het geschil wordt onderworpen aan de Kantonrechter welke bevoegd is conform de hierop van toepassing zijnde, dwingende rechterlijke bepalingen. De partijen verplichten zich echter in eerste instantie een geschil in den minne op te lossen. Mocht een der partijen de andere partij onnodig in een procedure betrekken, dan komen alle kosten voor rechtsbijstand geheel voor rekening van de eisende partij.